Gizlilik Politikası

Doğru Proje (“Biz, Bize, Bizim olarak da anılacaktır. İletişim sayfasında ve yasal bilgilendirme sayfasında bizimle iletişime geçebilmenize yardımcı olacak bilgiler sunulmuştur.”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sistemlerimizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası, kullanıcıların, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, sitemizi ziyaret edenlerin, sistemlerimizi kullanan ve bizimle iletişime geçen kişi ve kuruluşların irtibat kişileri ya da ilgili kişilerinin, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerez Politikası, Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz parçasıdır.

Gizlilik Politikası’nın amacı, tarafımızdan işletilmekte olan internet sitesi, uygulamalar ve diğer elektronik ortam ve platformlar (İlgisine göre kısaca “Sistem, Sistemlerimiz” olarak da anılacaktır) işletilmesi sırasında sistemlerimize üye olanalar/ziyaretçiler/kullanıcılar (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından bizimle paylaşılan veya, Veri Sahibi’nin sistemlerimizden yararlanması sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?
Aşağıda tarafımızdan işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Gizlilik Politikamız kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. Burada sıralanan veriler ilgisine göre kullanılan İnternet Sitesi, Mobil Uygulama, Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM) gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullandığımız araçlarımızda farklılık gösterebilir.

• Kimlik Bilgisi (İletişim Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi)
• İşlem Bilgisi (Genel Bilgi, Güvenlik Bilgisi)
• Pazarlama / Satış Bilgisi ve Ödeme Bilgileri
• Talep/Şikayet/Destek Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. Maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Gizlilik Politikamız hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Biz, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, hizmetlerimizin geliştirilmesi, müşteri ve müşteri adayı kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin diğer kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin sistemlerimiz üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sistemlerimizin işleyişinin iyileştirilmesi, analiz, raporlama faaliyetlerinin yapılması, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere bizim tarafımızdan sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri ve iş ilişkileri içersinde olduğumuz 3. tüzel ve gerçek kişiler ile hizmetlerinden yararlandığımız Google Inc, Google Ireland Ltd, Apple Inc. gibi 3.özel ve tüzel kişilerle paylaşarak gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin ve kuruluşların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Veri Sahipleri’nin sistemlerimiz üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve iş ilişkileri ve hizmet icrası ve hizmet ve mal alımı nedeniyle ilişki içerisinde olduğumuz tüm taraflarla bu veriler paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı
Veri Sahibi’ne ait kişisel veriler ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiğimiz yeni veriler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için hizmetlerimizden yararlanan ve hizmetlerinden yararlandığımız üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir. Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirmesi de dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, sistemlerimiz ile sunulan hizmetlere ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için hiçbir kısıtlama olmadan her türlü hizmetin ifası ve belirtilen amaçların gerçekleşebilmesi için hem yurtiçinde hem de yurtdışında bulunlar ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bizim yetkililerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, üreticilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek,  gerektiğinde yurt dışına aktarılabilecektir. Dolayısıyla verileriniz, verilerinizi paylaştığımız taraflarca da ayrıca işlenebileceğinden paylaştığımız tarafların kişisel verileri işleme politikalarını da kabul etmiş sayılırsınız. Bizim dışımızda kalan tarafların politikaları, bilgi ve belgeleri ile ilgili taraflarla ait internet sitelerinden ya da ilgili taraflarla iletişime geçerek talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, sistemlerimiz aracılığıyla otomatik yöntemlerle ve ihtiyaç halinde manuel yöntemlerle de toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla saklanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında ilgili kişinin bizzat kendisi ve yasalarca vekili olan kişilerce, başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu, kanıtlayıcı bilgi ve belgelerle kesin ve açık şekilde ortaya koyacak şekilde, doğrulanabilir ve yazılı şekilde ve ilgili kanunlarda belirtilen koşullarda iletilebilecektir. Taleplerin iletilmesinin ardından söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracağız. Ancak taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Hangi Haklara Sahipsiniz?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, uygun koşul ve şartlarda ve yazılı şekilde bize başvurarak, kendileriyle ilgili,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında hazırlanan Gizlilik Politika’sında belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
Sistemlerimizi kullanarak, erişim sağlayarak ya da sistem ve hizmetlerimizden faydalanarak AÇIK RIZANIZLA bize bu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde verilerinizle ilgili her türlü işlemi yapma hakkını verirsiniz. Bizimle paylaştığınız size ve 3. taraflara ait verilerin bu politikaya uygun şekilde ele alınacağını bilir ve 3. kişileri bu doğrultuda bilgilendirme görevinin tamamen size ait olduğunu kabul edersiniz. Biz bu Gizlilik Politikası ile size hem verilerinizin hem de çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Ancak bunu her koşulda başaramayabiliriz. Bu bakımdan, sistemlerimizden ve hizmetlerimizden yararlanılmaya, fayda sağlanmaya, kullanılmaya devam edilmesi halinde bu metinde belirtilen tüm hususlara eksiksiz ve koşulsuz şekilde AÇIK RIZANIZLA kabul etmektesiniz.

İstemesek de zaman zaman bu metni ve politikalarımızı değiştirebiliriz. Bu durumda size bilgilendirmeyi her zaman başaramayabiliriz. Bunu başarabilecek teknik ve maddi imkanlara sahip olsak bile buna zorunlu olmadığımızı kabul edersiniz. Burada yer alan hükümleri dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Güncel metin sistemlerimizde yer aldığı ya da size iletildiği andan itibaren yürürlülük kazanır. Bu nedenle sık sık değişiklikleri ve güncellemeleri kontrol etmenizi öneririz. Bu metin Türkçe diline hazırlanmıştır. Yabancı dillere tercümelerle bu metin arasında çelişki ya da farklılık olması durumunda Türkçe metin esas alınacaktır.